+ wiilo -

是宇宙中一粒无光的星尘,感谢你的每一次停驻反射我以光芒。

设计 / 摄影 / 写字 · 存档站

约稿先私信
2019:歇业休整中

© + wiilo -

Powered by LOFTER

摘录一句话

平淡的创意,却企图以华丽的表演来掩饰,你应该感到惭愧。

贫乏的想象力和技巧的沉迷,都是厨师的致命伤。

                                                                                        ——<中华小当家>

厨师处可换成其他职业。


评论
热度(18)
2016-05-01